JØRN HÅVARD ØVERSVEEN:

Det satses på veier de neste årene!

Tilfredshet trivsel og vedlikehold:

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

6,0

 

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp 0,1 poeng fra 2018)

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

4,8

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(ned 0,4 poeng fra 2018)

Vegstandarden i Gjøvik

 

«Vi ser at tallene svinger noe. Uten å spekulere, kan det ha litt å gjøre med snømengder, vær og føre også. Noe kan også ha litt å gjøre med trafikkavviklingen i Gjøvik sentrum. Det er et ønske om at det blir bedre score på hvordan folk opplever vegene i byen. 

Byregnskapet viser noe av omfanget av vegnettet i Gjøvik kommune. Det er mange kilometer veg, og det er utfordrende å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet over driftsbudsjettet. I de senere årene har investeringsbudsjettet på veger gradvis økt, med de mulighetene det gir, forsøkes det å ta inn noe av vedlikeholdsetterslepet.

Gjennom nye hovedplan for vann og avløp, skal mye gammelt ledningsnett skiftes ut i Gjøvik sentrum i 12 årsperioden. Gjennom dette arbeidet, skal nødvendigvis mange veger graves opp. Da vil mange gater få et løft, samt opprustning av vegstandard. 

Det satses mye på veger i Gjøvik kommune de neste årene.» 

 

|  JØRN HÅVARD ØVERSVEEN, VEGSJEF

 

16.978

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2019

(1.913 færre enn i 2018) 

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS