top of page
vaktmester_bjørn-1.jpg

VEGSJEFEN OM FOLKETS MENING OM VEISTANDARDEN I GJØVIK:

Folk legger merke til at det investeres

Tilfredshet trivsel og vedlikehold:

Tilfredshet renhold og vedlikehold.png

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

miljø-01.png

6,3

 

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp 0,3 poeng fra 2019)

"VEISTANDARDEN ER GOD I GJØVIK"

5,6

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(opp 0,8 poeng fra 2019)

teknisk drift_strandgata_blomster-1.jpg

Vegstandarden i Gjøvik

 

«Det er jo hyggelig at tallene over går i stigende retning. 

Første tanke er at gjennom økte rammer på investeringer på veger, ser befolkningen at vegstandarden bedres, noe som gir utslag på følt kvalitet og standard. Folk har kanskje vært mer stasjonære grunnet situasjonen siste året og får kanskje mer tid til å se mer på nærområdene.

Byregnskapet viser noe av omfanget av vegnettet i Gjøvik kommune. Det er mange kilometer veg, og det er utfordrende å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet over driftsbudsjettet. I de senere årene har investeringsbudsjettet på veger gradvis økt, med de mulighetene det gir, forsøkes det å ta inn noe av vedlikeholdsetterslepet.

Gjennom nye hovedplan for vann og avløp, skal mye gammelt ledningsnett skiftes ut i Gjøvik sentrum i 12 årsperioden. Gjennom dette arbeidet, skal nødvendigvis mange veger graves opp. Da vil mange gater få et løft, samt opprustning av vegstandard. 

Det satses mye på veger i Gjøvik kommune de neste årene.» 

 

|  JØRN HÅVARD ØVERSVEEN, VEGSJEF

Vegsjefen

15.447

 BLOMSTER BLE PLANTET

I GJØVIK BY I 2020

(1.531 færre enn i 2019) 

4.895

M²  MED SMELTEANLEGG

SIKRER ISFRIE GATER I SENTRUM

Trivsel i omgivelsene.png
bottom of page