top of page

TELLERE I STRANDGATA OG STORGATA

Siden 2019 er gående og syklende telt i Storgata og Strandgata. Tallene gir oss bilde av hvordan gatene blir brukt og om tallene endrer seg fra år til år. 

Gjøvik har mål om å skape attraktiv by, og tall som forteller oss hvor mange som farter i gatene, gir bilde om hvordan dette utvikler seg fra år til år.  Ved å telle kan vi finne ut hvor mange som går, sykler eller kjører i Storgata og Strandgata gjennomsnittlig hver uke, eller en spesiell lørdag for eksempel. Det kan gi svar på om en lørdag med arrangementer gjør at flere oppholder seg i sentrum eller om endring i kjøremønster en bygate har noe å si om hvordan vi farter i byen.

 

Tallene viser hvor mange passeringer med gående og syklende i gatene i hele 2021 og hvordan disse skiller seg fra 2020. Tellingene viser at tallene er ganske stabile fra 2020. Det er noen færre passeringer på sykkel i Storgata, men flere gående. I Strandgata er og tallene relativt like som for 2021, men noe lavere.  Dette kan kanskje forklares med at Strandgata delvis var stengt for ombygging i 2021 og at det har vært pandemi.

|   RAGNHILD HOEL, AREALPLANLEGGER GJØVIK KOMMUNE

Nye tellere

Telling av syklende og gående

Tellinger Gjøvik.png
syklende

SYKLENDE

Sykkeltellinger

Sykkeltellinger.png

11,5%

FÆRRE SYKLENDE I RINGVEIEN

ER REGISTRERT I 2021 IFT 2020

Reisemiddelfordeling

Dette er nye tall, men reisevaner endrer seg sakte. Vaner påvirkes av større infrastrukturtiltak, som for eksempel omlegging av gatenett osv.

Reisemiddelfordeling.png

5.107

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I STORGATA I 2021. DETTE ER 633 FÆRRE ENN I 2020

49.101

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I STRANDGATA I 2021. DETTE ER 7207 FÆRRE ENN I 2020.

"Delemobilitet er med på å redusere utslippene fra veitrafikk og skaper en mer urban by for både innbyggere og tilreisende" 

|   HENRIETTE SANDSTÅ, KLIMA- OG MILJØRÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE

Henrik Brennhaugen Jacobsen og Henriette Sandstå med elektrisk bysykkel-1-1200px.jpg

Bysykkel i Gjøvik
- tall for 2021

Bysykkelordning 2021.png
IMG_2454.JPG
"Det hjelper ikke å tenke miljø om elsykkelen ikke varer i mer enn to år!" 

|   THOMAS FRYDENLUND, DAGLIG LEDER GAMLETORVET SPORT.

60

EL-BYSYKLER I GJØVIK I 2021

 

HER ER DET BYSYKKELSTATIVER:

  • Mjøsstranda (parkeringsplassen over elva for McDonalds)

  • NTNU Gjøvik (to stasjoner)

  • CC Gjøvik

  • Mustad (ved Bright House)

  • Fjellhallen

  • Hunndalen

 

Sparkesykkel i Gjøvik
- tall for 2021

Bysykkel 2021.png
"Jeg skal ikke si at jeg bruker det alt for ofte, men syntes tilbudet er bra for byen!" 

| MAGNUS, BYSPARK-BRUKER I GJØVIK

busspassasjerer

BUSSPASSASJERER

Bussholdeplass
- antall påstigninger

Bussholdeplass påstigninger.png
Bussholdeplass - påstigninger 2.png

9,4%

 FLERE BUSS-

REISENDE I 2021

Busstilbud i Gjøvik

Den kraftige nedgangen i antall bussreisende i 2020 var en direkte konsekvens av koronapandemien. Det er gledelig å se at tallet for 2021 er på vei oppover. Dette har sammenheng med at samfunnet sakte, men sikkert kommer tilbake til normalen.

"GJØVIK HAR ET GODT UTBYGD KOLLEKTIVTILBUD"

5,8

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,7 fra 2020)

Bussreisende

Bussreisende.png
bilreisende

BILREISENDE

SveinRiste_5838.jpg

6000

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2021

 

4337

KJØRETØY I HUNNSVEGEN VED KRYSSET BJØRNSONSGATE PER DAG I 2021

*Trafikktallene er fastsatt basert på skjønn, som er en metode hvor en ser på trafikkvekstindeksen (kilde: SVV) og bruker en formel som er kjent tall ganger årlig antatt vekst. Med andre ord er ikke trafikktallene alltid korrekte, men et avvik på 2-300 biler betyr ofte ikke så mye.

For Innlandet viser den generelle trafikkveksten:

 

Fra 2018 - 2019 var det en vekst i Oppland på 0,5%


Fra 2019 - 2020 var det en nedgang i Innlandet på -7,3% (korona)


Fra 2020 - 2021 var det en vekst på 5%


Fra 2021 – 2022 er ikke kjent foreløpig, men en titt på faste tellepunkt viser at nivået er svært nært 2019-tall.

Transportmiddel i sentrum.png

TOGREISENDE

TOGREISENDE

49%

FLERE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2021 ENN I 2020

Antall påstigninger Gjøvikbanen

Påstigninger gjøvikbanen.png

Antall påstigninger Gjøvik stasjon

Påstigning Gjøvik stasjon.png

PARKERING

Parkering

0

NYE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2021

(TOTALT 1.390 STK)

sykkel_parkering-01.png

9

FÆRRE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2021 ENN I 2020.

(TOTALT 17 STK)

el_lading-01.png

0

NYE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER I 2021

(TOTALT 1.476 STK)

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS

bottom of page