top of page

TELLERE I STRANDGATA OG STORGATA

Siden 2019 er gående og syklende telt i Storgata og Strandgata. Tallene gir oss bilde av hvordan gatene blir brukt og om tallene endrer seg fra år til år. 

Gjøvik har mål om å skape attraktiv by, og tall som forteller oss hvor mange som farter i gatene, gir bilde om hvordan dette utvikler seg fra år til år.  Ved å telle kan vi finne ut hvor mange som går, sykler eller kjører i Storgata og Strandgata gjennomsnittlig hver uke, eller en spesiell lørdag for eksempel. Det kan gi svar på om en lørdag med arrangementer gjør at flere oppholder seg i sentrum eller om endring i kjøremønster en bygate har noe å si om hvordan vi farter i byen.

 

Tallene viser hvor mange passeringer med gående og syklende i gatene i hele 2021 og hvordan disse skiller seg fra 2020. Tellingene viser at tallene er ganske stabile fra 2020. Det er noen færre passeringer på sykkel i Storgata, men flere gående. I Strandgata er og tallene relativt like som for 2021, men noe lavere.  Dette kan kanskje forklares med at Strandgata delvis var stengt for ombygging i 2021 og at det har vært pandemi.

|   RAGNHILD HOEL, AREALPLANLEGGER GJØVIK KOMMUNE

Nye tellere

Telling av syklende og gående

Tellinger Gjøvik.png
syklende

SYKLENDE

Sykkeltellinger

Sykkeltellinger.png

11,5%

FÆRRE SYKLENDE I RINGVEIEN

ER REGISTRERT I 2021 IFT 2020

Reisemiddelfordeling

Dette er nye tall, men reisevaner endrer seg sakte. Vaner påvirkes av større infrastrukturtiltak, som for eksempel omlegging av gatenett osv.

Reisemiddelfordeling.png

5.107

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I STORGATA I 2021. DETTE ER 633 FÆRRE ENN I 2020

49.101

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I STRANDGATA I 2021. DETTE ER 7207 FÆRRE ENN I 2020.

"Delemobilitet er med på å redusere utslippene fra veitrafikk og skaper en mer urban by for både innbyggere og tilreisende" 

|   HENRIETTE SANDSTÅ, KLIMA- OG MILJØRÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE

Henrik Brennhaugen Jacobsen og Henriette Sandstå med elektrisk bysykkel-1-1200px.jpg

Bysykkel i Gjøvik
- tall for 2021

Bysykkelordning 2021.png
IMG_2454.JPG
"Det hjelper ikke å tenke miljø om elsykkelen ikke varer i mer enn to år!" 

|   THOMAS FRYDENLUND, DAGLIG LEDER GAMLETORVET SPORT.

60

EL-BYSYKLER I GJØVIK I 2021

 

HER ER DET BYSYKKELSTATIVER:

  • Mjøsstranda (parkeringsplassen over elva for McDonalds)

  • NTNU Gjøvik (to stasjoner)

  • CC Gjøvik

  • Mustad (ved Bright House)

  • Fjellhallen

  • Hunndalen

 

Sparkesykkel i Gjøvik
- tall for 2021

Bysykkel 2021.png
"Jeg skal ikke si at jeg bruker det alt for ofte, men syntes tilbudet er bra for byen!" 

| MAGNUS, BYSPARK-BRUKER I GJØVIK

busspassasjerer

BUSSPASSASJERER

Bussholdeplass

- antall påstigninger

Bussholdeplass påstigninger.png
Bussholdeplass - påstigninger 2.png

9,4%

 FLERE BUSS-

REISENDE I 2021

Busstilbud i Gjøvik

Den kraftige nedgangen i antall bussreisende i 2020 var en direkte konsekvens av koronapandemien. Det er gledelig å se at tallet for 2021 er på vei oppover. Dette har sammenheng med at samfunnet sakte, men sikkert kommer tilbake til normalen.

"GJØVIK HAR ET GODT UTBYGD KOLLEKTIVTILBUD"

6

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,2 fra 2021)

Bussreisende

Bussreisende.png
bilreisende

BILREISENDE

SveinRiste_5838.jpg

6000

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2021

 

4337

KJØRETØY I HUNNSVEGEN VED KRYSSET BJØRNSONSGATE PER DAG I 2021

*Trafikktallene er fastsatt basert på skjønn, som er en metode hvor en ser på trafikkvekstindeksen (kilde: SVV) og bruker en formel som er kjent tall ganger årlig antatt vekst. Med andre ord er ikke trafikktallene alltid korrekte, men et avvik på 2-300 biler betyr ofte ikke så mye.

For Innlandet viser den generelle trafikkveksten:

 

Fra 2018 - 2019 var det en vekst i Oppland på 0,5%


Fra 2019 - 2020 var det en nedgang i Innlandet på -7,3% (korona)


Fra 2020 - 2021 var det en vekst på 5%


Fra 2021 – 2022 er ikke kjent foreløpig, men en titt på faste tellepunkt viser at nivået er svært nært 2019-tall.

Transportmiddel.png

TOGREISENDE

TOGREISENDE

49%

FLERE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2021 ENN I 2020

Antall påstigninger Gjøvikbanen

Påstigninger gjøvikbanen.png

Antall påstigninger Gjøvik stasjon

Påstigning Gjøvik stasjon.png

PARKERING

Parkering

0

NYE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2021

(TOTALT 1.390 STK)

sykkel_parkering-01.png

9

FÆRRE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2021 ENN I 2020.

(TOTALT 17 STK)

el_lading-01.png

0

NYE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER I 2021

(TOTALT 1.476 STK)

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS

bottom of page