top of page
Annar på bysykkel-1-1600px.jpg

RAGNHILD HOEL, AREALPLANLEGGER GJØVIK KOMMUNE:

"Det blir spennende å se utviklingen"

TELLERE I STRANDGATA OG STORGATA

Tellerne i Storgata og Strandgata kan telle alle trafikanter som ferdes i disse sentrale bygatene. Tellerne kan gi svar på hvordan trafikken er i disse gatene etter valgte parametere og gi sikker informasjon om hvordan trafikkbildet er i disse bygatene. Gjøvik har mål om å skape attraktiv by, og tall som forteller oss hvor mange som farter i gatene, sir oss en godt bilde knyttet til utviklingen. Ved å telle kan vi finne ut hvor mange som går, sykler eller kjører i Storgata og Strandgata gjennomsnittlig hver uke, eller en spesiell lørdag for eksempel. Det kan gi svar på om tiltak, som en lørdag med arrangementer trekker flere til sentrum eller om endring i kjøremønster i en gate har noe å si om hvordan vi farter i byen. Det er viktig å vise til om man når målene som er satt, og da er tellinger og trafikktall viktig. Tallene som legges frem viser hvor mange passeringer med gående og syklende som har farta rundt i gatene i hele 2020. Tallene viser at gatene brukes og det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i årene som kommer.

|   RAGNHILD HOEL, AREALPLANLEGGER GJØVIK KOMMUNE

Nye tellere

Telling av syklende og gående

Telling Syklende og gående.png
syklende

SYKLENDE

Sykkeltellinger

Sykkeltellinger.png

25%

FLERE SYKLENDE I RINGVEIEN

ER REGISTRERT I 2020 IFT 2019

Reisemiddelfordeling

Dette er nye tall, men reisevaner endrer seg sakte. Vaner påvirkes av større infrastrukturtiltak, som for eksempel omlegging av gatenett osv.

Reisemiddelfordeling.png

5.740

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I STORGATA I 2020

56.308

ANTALL SYKLENDE PASSERINGER

I STRANDGATA I 2020

40

FLERE EL-BYSYKLER I GJØVIK 

I 2020 ENN I 2019

(Det er en økning fra 10 til 50 sykler)

Annar med elsykkel-1-800px.jpg

Antall el-bysykler i Gjøvik

El-bysykler.png
busspassasjerer

BUSSPASSASJERER

Bussholdeplass
- antall påstigninger

Bussholdeplass.png
Bussholdeplass 2.png

- 34%

 FÆRRE BUSS-

REISENDE I 2020

Busstilbud i Gjøvik

2020 ble et spesielt år for kollektivtrafikken. Den store nedgangen i tallet er direkte konsekvens av koronapandemien. Det er grunn til å tro at dette tallet igjen vil gå oppover etter hvert som samfunnet kommer tilbake til normalen.

"GJØVIK HAR ET GODT UTBYGD KOLLEKTIVTILBUD"

6,5

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,3 fra 2019)

Bussreisende

Antall bussreisende.png
bilreisende

BILREISENDE

Transportmiddel ved handling i Gjøvik.pn

5129

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2019

TOGREISENDE

TOGREISENDE

-78%

FÆRRE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2020 ENN I 2019

Antall påstigninger Gjøvikbanen

Påstigninger Gjøvikbanen.png

Antall påstigninger Gjøvik stasjon

Påstigninger Gjøvik stasjon.png

PARKERING

Parkering

0

NYE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2020

(TOTALT 1.390 STK)

sykkel_parkering-01.png

0

NYE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2020

(TOTALT 26 STK)

el_lading-01.png

0

NYE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER I 2020

(TOTALT 1.476 STK)

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS

bottom of page