top of page
Henrik Brennhaugen Jacobsen og Henriette Sandstå med elektrisk bysykkel-1-1200px.jpg

HENRIK BRENNHAUGEN JAKOBSEN :

"Vi skal

bygge en klimavennlig by som tar hensyn til både folk og miljø"

Miljøfyrtårn

Utslipp

Miljøfyrtårnbedrifter

Miljøfyrtårn.png
Miljøfyrtårn 20 mai-1-1200px.jpg

47

ANTALL MILJØFYRTÅRNBEDRIFTER I GJØVIK I 2021. EN ØKNING PÅ 34% FRA 2020. 

Dette viser at næringslivet i Gjøvik er med på det grønne skiftet.

Utslipp

Veitrafikk, jordbruk og avfall og avløp er de tre største utslippssektorene i Gjøvik kommune. Til sammen utgjør de 88 % av de direkte utslippene i kommunen. Utslippene innenfor veitrafikk og avfall og avløp har gått ned siden 2009 mens utslippene fra jordbruket har ligget relativt stabilt. 

Sektorfordelte utslipp i Gjøvik kommune 2020

Sektorfordelt utslipp.png

Utslipp fra veitrafikk fordelt på type kjøretøy (2020)

Utslipp kjøretøy.png
Smoke

15%

REDUSERING AV UTSLIPP I GJØVIK KOMMUNE SIDEN 2009

Nedgangen skyldes hovedsakelig innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel, samt nasjonalt forbud mot oljefyring. Forbedret opptak av klimagasser ved kommunens avfallsdeponier er også med på å redusere utslippene de siste årene. 

Utslipp i Gjøvik kommune

Utslipp i Gjøvik.png

Ditt klimafotavtrykk

"I GJØVIK PRIORITERES HENSYNET TIL MILJØET STERKT"

miljø-01.png

5,9

 

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1-9

(ned 0,4 poeng fra 2020)

Klimafotavtrykk

Klimafotavtrykk 2022.png

Sjekk ditt eget klimafotavtrykk

Folkets fotavtrykk er et forbruksbasert klimaregnskap som viser det gjennomsnittelige fotavtrykket per innbygger i valgte område. Sjekk selv:

Registrerte personbiler i Gjøvik fordelt på drivstoff

Personbiler drivstoff.png

Antall El-biler i Gjøvik 

Antall El-biler i Gjøvik 2022.png
El-bil-28.png

58%

ØKNING I ANTALL EL-BILER I GJØVIK FRA 2020

Bysykkel i Gjøvik 2021

Bysykkel 2021.png
Henrik Brennhaugen Jacobsen og Henriette Sandstå med elektrisk bysykkel-1-1200px.jpg
"Delemobilitet er med på å redusere utslippene fra veitrafikk og skaper en mer urban by for både innbyggere og tilreisende" 

|   HENRIETTE SANDSTÅ, KLIMA- OG MILJØRÅDGIVER I GJØVIK KOMMUNE

Luftkvalitet

Årsgjennomsnitt svevestøv

Luftkvalitet årsgjennomsnitt.png

14

ANTALL DAGER MED MER ENN 50 MIKROGRAM SVEVESTØV PER KUBIKKMETER

* Inneholder usikre måleresultater fra 7. september til 31. desember 2021.  Fram til 7.september hadde vi 14 døgn over 50 µg/m3. Vi kan ha hatt flere døgn over fastsatt grenseverdi, men det kan vi ikke si med sikkerhet.

god klaring

TIL GRENSEVERDIENE FOR
SVEVESTØV OG NO2 I 2021

Antall dager med mer enn:

Lutkvalitet antall dager.png
GjovikNatt_BeckBack.jpg
 "God luftkvalitet er viktig for bymiljøet"

|   AINA KRISTIANSEN, INGENIØR I GJØVIK KOMMUNE

bottom of page